Orsaker till impotens

Erektionsstörningar beror på att de kemiska signalsystem i kroppen, som ser till att det blir en erektion, inte fungerar som de ska.

Det medför i sin tur att blodkärlen i penis inte kan expandera tillräckligt för att fyllas med blod. Förr trodde man att erektionsstörningar hade psykologiska orsaker eller berodde på åldrandet. Åldern har visserligen betydelse, men problemet behöver inte vara en naturlig följd av åldrandet. Istället vet vi nu att en majoritet av erektionsstörningar orsakas av att kroppen påverkas av sjukdom.

Om du vill veta mer ingående om orsaken till just dina erektionsproblem ska du tala med din läkare. Endast han eller hon kan utreda just din situation och ge dig en riktig diagnos och relevant behandling.

Nedan följer en beskrivning av några vanliga bakomliggande orsaker:

Vanliga orsaker

Alkohol

Att alkohol påverkar sexlivet är välkänt. Alkoholmissbrukare har ofta större relationsproblem, vilket kan påverka det sexuella samspelet och indirekt leda till nedsatt erektionsförmåga. Vid missbruk förekommer också skador på organen, speciellt på levern. Detta leder till störningar i kroppens hormonbalans vilket försämrar erektionsförmågan ytterligare.

Alkoholpåverkan kan ibland öka lusten. Alkohol i små mängder kan ha en lugnande effekt på män med prestationsångest inför samlaget och på så sätt i någon mån förbättra erektionsförmågan. Men redan vid måttlig berusning avtar erektionsförmågan påtagligt och en kraftigt berusad man är i princip tillfälligt impotent.

Depression

Depression är en åkomma som blir allt vanligare i dagens samhälle. Depressionen i sig kan påverka erektionsförmågan och samtidigt kan erektionsproblem vara en orsak till depression. Det är ett komplicerat förhållande där det är osäkert om vad som egentligen är roten till problemen.

Det finns studier som visar att sannolikheten för att män med depression ska få någon form av erektionsstörning är mellan 25 %-90 % beroende på hur allvarlig situationen är.

Det är vanligt att behandla en depression med läkemedel som ofta ger biverkningar i form av nedsatt sexuell lust och försämrad erektionsförmåga. Ungefär 15 % får problem med erektionen. Besvären kan eventuellt upphöra om medicinen sätts ut eller byts till en annan typ av antidepressivt läkemedel.

Ingen är riktigt säker på varför depression orsakar erektionsproblem. Vad man däremot vet är att en majoritet av problemen är behandlingsbara oavsett om de beror på depressionen eller har uppstått som en bieffekt av medicinering.

Diabetes

De flesta diabetiker är väl medvetna om hur de ska sköta sin sjukdom. De äter en balanserad kost, motionerar regelbundet och är noga med att ta sina mediciner. Alla vet däremot inte att erektionsproblem är ett utbrett problem bland diabetiker. Ungefär hälften av alla män med diabetes har någon grad av nedsatt erektionsförmåga. Det är så nära sammankopplat att det hos 12 % är erektionsproblem som är det första tecknet på diabetes.

En diabetiker som i startskedet inte har sina värden under kontroll kan ibland drabbas av en tillfällig erektionssvikt. Den försvinner oftast när värdena blir stabila igen. Har man däremot haft sin diabetes under en längre tid försvinner inte problemen, men de är då oftast behandlingsbara.

Eftersom män med insulinbehandlad diabetes i de flesta fall haft sin sjukdom under längre tid, drabbas de av erektionsproblem vid en lägre ålder. De som har en tablettbehandlad diabetes får ofta sin sjukdom senare i livet och hinner därför bli äldre innan de får problem. Problemen är däremot lika vanligt förekommande oavsett vilken typ av diabetes man har.

Droger

Hos en frisk individ med normal erektionsförmåga kan droger som hasch, amfetamin och heroin inte på något sätt förbättra vare sig erektionsförmågan eller sexlivet. På grund av de nedbrytande effekter narkotika har, skadas kroppens alla organ. Det leder också till nedsatt erektionsförmåga. En narkotikamissbrukare blir dessutom med tiden mer intresserad av sitt missbruk än av sex. Erektionsproblem blir då bara ett delfenomen i ett större sexproblem.

Friska mäns erektionsförmåga förbättras inte av extra testosteron (manligt könshormon). Onormalt höga halter leder, precis som tillförsel av anabola steroider, till nedsatt erektionsförmåga.

Hjärt- kärlsjukdomar

De flesta som har en hjärt- kärlsjukdom är väl informerade om sin sjukdom och hur de ska sköta den. Alla känner däremot inte till att de också riskerar att drabbas av erektionsstörningar som kan orsakas av hjärt-kärlsjukdomar.

Blodtryckssjukdomar, som till exempel högt blodtryck, kan också leda till problem med erektionen. Cirka 40 % av alla män med hjärt- kärlsjukdomar drabbas av erektionsproblem. Andelen växer med tilltagande ålder och för män över 50 år beror erektionsproblemen oftast på just hjärt- kärlsjukdomar.

Män som lider av hjärt- kärlsjukdomar och högt blodtryck har ofta blodkärl med nedsatt förmåga att transportera blod till kroppens olika organ. Det beror på en åderförkalkning som ökar med stigande ålder. Kärlen blir mindre flexibla och sjukdomar relaterade till åderförkalkning kan uppstå. Även blodkärlen till penis påverkas, och får då inte tillräckligt med blod för att fungera normalt.

Studier har visat att en del av erektionsproblemen beror på medicinering. Vissa blodtrycksmediciner (medel som utvidgar blodkärlen), hjärtmediciner, vätskedrivande preparat och betablockerare kan ge erektionsstörningar. Om så är fallet kan läkemedlet ibland bytas ut mot ett annat likvärdigt som minskar risken för erektionsproblem.

Det är viktigt att påpeka att majoriteten av erektionsproblemen är behandlingsbara, oavsett om de beror på hjärt- kärlsjukdomen i sig eller har uppstått som en följd av behandling.

Hormonella rubbningar

Brist på det manliga könshormonet testosteron kan vara orsaken till såväl nedsatt sexuell lust som nedsatt erektionsförmåga. Det är ändå inte lika vanligt som det ibland görs gällande. Hos kvinnor medför däremot den minskade östrogenproduktionen i klimakteriet ibland nedsatt sexuell lust och förmåga. I många fall kan dessa funktioner återställas genom ett hormontillskott.

Hos män finns inte någon liknande naturlig nedgång av hormonnivåerna. Minskad testosteronbildning i testiklarna kan vara ett resultat av sjukdomar eller åldersförändringar. Det är därför viktigt att mäta halten testosteron i utredningen av erektionsproblem, speciellt när den sexuella lusten också är nedsatt.

Livssituationer

Relationsproblem, brist på kärlek, rampfeber i ett nytt förhållande och liknande problem kan ge erektionsstörningar.

Bara det faktum att erektionen har sviktat, kanske bara vid ett enstaka tillfälle, kan i sig öka frustrationen i sexuella situationer. Det kan bidra till att erektionsstörningen fortsätter trots att orsaken är upphävd.

Ekonomiska bekymmer, arbetslöshet, sorg och stress är faktorer som påverkar oss olika genom livet. Den typen av psykologisk stress kan också bidra till att kroppen inte fungerar som den ska.
När erektionsförmågan sviktar störs inte bara mannens sexuella förmåga. Hela hans identitet som man kan rubbas. Därför är det ofta svårt att säkert särskilja rent kroppsliga och rent psykologiska orsaker till erektionsstörningarna.

Läkemedel

Olika läkemedel kan ge olika typer av biverkningar, i vissa fall erektionssvikt. Ofta kan det vara svårt att särskilja om det är läkemedlet eller sjukdomen i sig som ger erektionsstörningar. Många reagerar dessutom helt olika på samma läkemedel. Exempelvis kan ett läkemedel mot högt blodtryck ge vissa män erektionsproblem, medan andra klarar sig helt utan biverkningar. Genom att byta ut läkemedlet mot ett annat likvärdigt kan problemen minimeras. Det är viktigt att man diskuterar för- och nackdelar samt eventuell  justering av behandlingen men sin doktor.

Nervskador orsakade av olyckor eller sjukdomar

Parkinson, MS (multipel skleros), stroke och skallskador är inte sällan förenade med nedsatt sexuell förmåga. Det beror på att nerver och nervsignaler utgör en integrerad del av förmågan till erektion. Om man har en neurologisk sjukdom eller skada och får erektionsproblem kan man få hjälp av sin läkare.

Män med ryggmärgsskada får nästan alltid någon form av erektionsstörning. Beroende på var skadan sitter är möjligheten till sexuellt gensvar olika. Det är viktigt att poängtera att skadan i medicinsk mening inte påverkar lusten och att behandling ofta ger mycket goda effekter.

Vid kirurgiska ingrepp i bäckenregionen finns det risk för skador på både blodförsörjningen till penis och dess nervbanor. Undersökningar på sjukhus i USA har visat att drygt 2/3 av de patienter som opererat bort hela prostatan får någon form av erektionsproblem. I fall där man istället går via urinröret och skrapar bort en del av prostata förekommer erektionsstörningar i betydligt mindre grad.

Prostatacancer

Livskvaliteten viktig efter behandling av prostatacancer

Riksorganisation för Prostatacancer (ROP) har tillsammans med Umeå universitet gjort en kartläggning av de besvär och symtom av sjukdomen som medlemmarna i ROP upplever. Syftet med studien var att titta på hur personer med prostatacancer tycker det är att leva med sjukdomen.

I studien tittade man bland annat på hur stor andel av män med prostatacancer som får problem med impotens och/eller inkontinens efter behandling. Och hur det i så fall påverkar livskvaliteten?

I studien deltog 1 300 män. De flesta var i 70-årsåldern och hade haft sin diagnos i fyra år.

Frågorna rörde bland annat sjukdomsstatus, behandling, upplevelse av sjukdomen, PSA-värdet samt sexualfunktion och livskvalitet.

Mer än hälften känner sig friska

Svaren visar att den vanliga behandlingen är operation, hormonbehandling samt strålbehandling. 60 procent av dem som deltog i studien uppgav att de idag kände sig friska. 10 procent hade dock mer besvär idag än innan behandlingen. De vanligaste biverkningarna var inkontinens och impotens. Många av männen, 10-20 procent, hade besvär med inkontinens även före behandling. Inkontinens är ett av de vanligaste symtomen vid förstorad prostata eller prostatacancer. 

Impotens är vanligt

Det vanligaste sexrelaterade problemet är oförmågan att kunna få erektion. Två tredjedelar av dem som opererats anger att de har potensproblem. Närmare 30 procent av dem som fått strålbehandling lider av impotens. Graden av impotens är lika mellan de som opererats och de som fått hormonbehandling.

Rökning

Män som röker lider i större utsträckning av erektionsproblem än icke-rökare. Det förhållandet är välkänt och har visats i flera vetenskapliga studier. Orsakerna till rökarens sviktande erektion är flera. Vid rökning leder nikotinet till en omedelbar kärlsammandragning. Det leder i sin tur till svårigheter att öka inflödet av blod till penis vid erektion.

I tobaksrök finns, förutom nikotin, ett stort antal andra ämnen som på lång sikt kan skada och förtränga blodkärlen till penis. En cigarrett före samlag leder alltså till en minskning av blodflödet till penis i redan skadade blodkärl och erektionen uteblir eller försämras påtagligt. Rökstopp minskar alltid de negativa konsekvenserna, både omedelbart och på lång sikt.

Ålder

Åldern i sig orsakar inte impotens. Men med högre ålder ökar risken för sjukdomar och behandlingar med läkemedel som kan påverka erektionsförmågan. Det finns också normala åldersförändringar som uppträder hos de flesta män utan att de är tecken på en störd funktion.

De flesta män blir med åren alltmer beroende av direkt stimulering av penis för att kunna få erektion. Enbart en sexuell tanke, fantasi eller ett annat sinnesintryck, som tidigare enkelt kunde ge upphov till erektion, räcker inte alltid till längre. Detta kan vara en frustrerande upplevelse för många män, men även för deras partner. Trötthet, frustration, depression och stress kan vara orsaker till att den inte fungerar optimalt och sinnesstämningen blir alltmer viktig för den sexuella funktionen.

Tiden från en utlösning till dess att en ny erektion är möjlig igen, den så kallade refraktärperioden, ökar ofta markant med åren. För några kan det  ta upp till en vecka innan de kan fungera igen.

 

Granskad:

2013-01-21